PON EDFAcatv headerPON EDFA

ALTIS Nodes

ALTIS Nodes

  • Double IC, Dual out 30 db.860 Mhz
  • Sensitivity upto -15dbm
  • 20db gain & Slope Control
  • Economical Range
Scroll to top